REKLAMA


Bývanie – Súčasné typy bytov.

Súčasné typy bytov sú výsledkom nového chápania architektonického priestoru. Týka sa proporcií i usporiadania. Je nesporné, že sa tu uplatňujú iné meradlá a iné zásady než v minulosti. To podmieňuje aj iný prístup k otázke zariaďovania. Súčasná architektúra a priemyselné stavebníctvo dali bytu a jeho stavebným prvkom formu, ktorá odráža nielen technicko-konštrukčnú stránku, ale ktorá do značnej miery anticipuje aj ekonomický a sociálny princíp bývania. Plošný štandard a pôdorysné riešenie už vymedzujú miesta na niektoré činnosti, konkretizujú ich rozsah a určujú pohyb obyvateľa bytu. Nábytkové zariadenie – či už sa prísne podriaďuje tejto architektúre, alebo sa usiluje o relatívnu nezávislosť, alebo dokonca o nekonvenčnosť – rozhodne musí zodpovedať činnostiam človeka v danom priestore. Musí rešpektovať meradlo človeka, podriadiť sa kapacitám priestoru, no i vyvažovať ju, skrátka v pravom slova zmysle humanizovať obydlie.

Byt je vlastne uzavretý priestor, kde sú ľudia dobrovoľne vo vlastnom mikrosvete, v organizovanom útvare, ktorý podlieha určitým sociálnym zákonitostiam.

Priestorová skladba súčasného bytu a prevádzkový systém bývania sú dnes iné ako v minulosti – veď aj vžité spôsoby rodinného spolužitia sa do istej miery zmenili. Do nových bytov však prichádzajú ešte ľudia, ktorých spolužitie značne ovplyvňujú aj staré rodinné zvyklosti. Dokonca i mladé rodiny si prinášajú často do nových bytov spôsoby a návyky bývania, ktoré vyplývajú z tradičného priestorového usporiadania bytu. Je to tak napriek vonkajším spoločenským vplyvom aj napriek novej, racionálnej praxi využitia priestoru a usporiadania bytu. Potvrdzuje to súčasne všeobecne platnú pravdu o zaostávaní spoločenského vedomia za bytím.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...